Terms of Use

Blog

Date:2020-04-07 17:09:01

1) TARAFLAR
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“ Sözleşme”) (i) Endless Teknoloji Anonim Şirketi (“ Endless”) ile (ii) www.bitrota.com (“ Platform”) adresinden ve Endless Mobil Uygulamaları üzerinden erişilen Platform’a üye olan kişi/kişiler (“ Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir.

Endless ve Kullanıcı’dan her biri “ Taraf”, birlikte ise “ Taraflar” olarak anılacaktır.

2) TANIMLAR
Endless www.bitrota.com adresi üzerinden erişilen, Kullanıcı’ların Kripto Para alışverişine ve Kripto Para ile ilgili işlemlerine olanak sağlayan Platform’u işleten Endless Teknoloji Anonim Şirketi’ni ifade eder.
Destek Hizmetler [email protected] elektronik posta adresi üzerinden sağlanacak destek hizmetlerini ifade eder.
Kripto Para Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin ve Ripple gibi Platform üzerinde işlem yapma hakkı tanınan dijital para birimlerini ifade eder.
Kripto Para Cüzdanları Kullanıcı’nın adreslerini ve onların şifrelerini tutan bilgisayar dosyasını ifade eder.
Kullanıcı Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında Sözleşme’de bulunan hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade eder.
Kullanıcı Hesabı/Hesapları Kullanıcı’nın, Platform’u kullanabilmek amacıyla üye olması sonucu oluşturulacak kullanıcı hesabını/hesaplarını ifade eder.
Kullanım Koşulları https://www.bitrota.com/kullanim-kosullari linki üzerinden erişilecek olan, kullanım koşullarını ifade eder.
Mücbir Sebep Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, siber saldırı ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Taraflar’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olayları ifade eder.
Platform www.bitrota.com adresinden ve Endless Mobil Uygulamaları üzerinden erişilen Platform’u ifade eder.
Politika https://www.bitrota.com/gizlilik-politikasi linki üzerinden erişilecek olan, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan Kullanıcı’nın kişisel verilerinin hangi şartlar altında korunup işlendiğini düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı ifade eder.
SMS Cep telefonu aracılığıyla iletilen kısa mesajları ifade eder.
Sözleşme İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder.
Ücret Tarifesi https://bitrota.com/komisyonlar linki üzerinden erişilecek olan, ücret tarifesini ifade eder.
Yardım/Destek Merkezi destek.bitrota.com linki üzerinden erişilecek olan, Yardım/Destek Merkezi’ni ifade eder.
3) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşmesi, kripto para alıcısı ve satıcısını bir araya getiren bir pazaryeri uygulaması olan ve Kullanıcı’ya kripto para alım-satım ve takas işlemleri için teknolojik imkân tanıyan Platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde Kullanıcı ve aracı firma konumundaki Endless'nun karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Kullanıcı, Platform’a üye olurken Sözleşme’nin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyup anladığını ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, Platform’u sadece işbu Sözleşme’de tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Platform’u kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, Kripto Para’lar ile ilgili BDDK (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu) tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

4.4. Kullanıcı, Platform’u kullanabilmek için 18 yaşından büyük olduğunu, bu bilgiyi hatalı vermesi halinde/sebebiyle doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Kullanıcı, Platform’a üye olurken verdiği bilgilerin doğruluğundan, gizliliğinden, üyelik aşamasında oluşturulan kullanıcı adı ve şifresinin muhafazasında bizzat sorumlu olduğunu, bu bilgileri 3. kişiler ile paylaşmayacağını, aksi davranış sebebiyle meydana gelebilecek her türlü zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve Endless'yu hiçbir surette sorumlu tutmayacağını, bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Kullanıcı, Platform’da sadece tek bir hesaba sahip olabileceğinin bilincinde olduğunu, birden fazla kullanıcı adı ile farklı Kullanıcı Hesapları oluşturmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Kullanıcı, Platform’da oluşturduğu Kullanıcı Hesabı'yla ilgili olarak kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 Sayılı Kanun’un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin/şirketin kimlik bilgilerini Endless’ya derhal yazılı olarak bildirmeyi kabul ve beyan eder.Aksi halde, Endless Kullanıcı’nın hesabını tek taraflı bir kararla kapatarak kullanıcı ile olan sürekli iş ilişkisini sonlandırabilecektir.

4.8. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı oluştururken yalnızca kendi adına ve hesabına hareket etmek üzere kendi kimlik ve iletişim bilgilerini beyan etmekle yükümlüdür, bir başkasına ait kimlik ve iletişim bilgilerini beyan ederek veya müşterek kullanım saikiyle Kullanıcı Hesabı oluşturamaz. Aksi halde, Endless Kullanıcı’nın hesabını tek taraflı bir kararla kapatarak kullanıcı ile olan sürekli iş ilişkisini sonlandırabilecektir.

4.9. Kullanıcı, Platform’da işlem yapabilmek için gerekli olan ödemeleri eksiksiz olarak gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, Endless Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı ile işlem yapmasını engelleyebilecektir.

4.10. Kullanıcı, Platform’u kullanması veya Kullanıcı Hesabı üzerinden işlem yapması neticesinde doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan bizzat kendisi sorumludur. Endless'nun işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde, Kullanıcı, Endless'yu (yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Endless bünyesinde görev alan hiçbir tüzel ve gerçek kişiyi) herhangi bir surette hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcı, farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden, ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden bizzat kendisi sorumludur. Gecikmelere ilişkin çözüm süreci ve farklı isimlerle yapılan transferlerin iade sürecine ilişkin ayrıntılar işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “Yardım Merkezi” bölümünde yer almaktadır.

4.12. Kullanıcı, Platform’da sahip olduğu Kullanıcı Hesabı’nı Kripto Para Cüzdanı olarak kullanmayacağını ve Kripto Para çekimlerini kendisine ait bir cüzdanın adresine yapacağını taahhüt eder. Endless tarafından çekim adreslerine mükerrer veya hatalı ödeme/transfer işlemi yapılması halinde Kullanıcı, ilgili tutarı Endless'ya geri ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

4.13. Kullanıcı, Platform’u kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden bizzat kendisi sorumludur.

4.14. Kullanıcı, gerçekleştireceği tüm işlemler için kimlik ve gerekirse adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve istendiği takdirde adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Endless Kullanıcı’ya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uygunluk amacıyla talep edilmekte olup, talep edilmesi ve mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde yetkili makamlarca ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Endless, bu haller dışında Kullanıcı’ya ait kimlik ve adres bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı’nın, kimlik ve adres bilgilerini paylaşmaması veya geç paylaşması nedeniyle doğacak zararlardan Endless sorumlu tutulmayacaktır.

4.15. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Endless, (Kullanıcı’nın yanlış, eksik veya hatalı bilgi vermesi, aynı Kullanıcı’ya ait birden fazla Kullanıcı Hesabı’nın var olduğunun tespit edilmesi vb. aykırı davranışların varlığı halinde) işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme ve Kullanıcı’ya ait Kullanıcı Hesabı’nı/Hesapları’nı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, Endless'nun bu hakkını kullanması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü zarardan bizzat kendisi sorumlu olduğunu ve Endless'yu hiçbir surette sorumlu tutmayacağını bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ancak belirtmek gerekir ki Kullanıcı’nın Kripto Para varlıkları bu durumdan etkilenmez ve Kullanıcı’nın varsa Kripto Para varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde Kullanıcı’ya derhal iade edilir.

4.16. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle Endless'nun herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, Kullanıcı Endless'yu derhal tazmin edecektir. Kullanıcı, Endless'nun ilk bildirimi üzerine ilgili tutarı Endless'ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5) BİTROTA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Endless, Platform’a üye olan Kullanıcı’nın güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Endless, Kullanıcı’nın güvenliği adına üyelik oluşturulurken SMS tabanlı çift aşamalı doğrulama ile üyelik kaydı yapacağını, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni göstereceğini beyan eder. Kullanıcı’ya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı Platform sunucularından bağımsız ortamlarda saklanacaktır. Endless tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına rağmen Kullanıcı hesaplarının yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Endless servislerinin kullanılması halinde Kullanıcı, Endless'nun sorumlu olmadığını, Endless’dan herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını, Endless'nun hukuki veya cezai sorumluluğunu doğuracak işlemde/talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Endless, Kullanıcı tarafından yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahip olup bu takdirde Kullanıcı tarafından yatırılan parayı Yardım Merkezi’nde yer alan iade prosedürü uyarınca Kullanıcı’ya iade edecektir.

5.3. Endless, Kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek için elinden gelen maksimum çabayı sarf edecektir. Kullanıcı (Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan haller dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) Mücbir Sebep teşkil eden durumların varlığı sebebiyle, ilgili havale işlemlerinin hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesinden doğacak zararlardan Endless'yu sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Endless, para yatırma ve çekme vb. işlemlere ilişkin Kullanıcı’nın onayına gerek olmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu takdirde Endless, Platform’da yer alan ve konuyla ilgili gördüğü sayfalar üzerinden yaptığı değişiklikleri yayınlayacaktır. Endless, bu madde uyarınca yapılan tek taraflı değişiklikler nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmesi halinde bu zararlardan sorumlu olmayacaktır.

5.5. Endless, hatalı fiyatlandırma yapıldığını tespit etmesi halinde gerçekleşmiş ve gerçekleşebilecek tüm hatalı işlemleri iptal edebilir, askıya alabilir. Bu takdirde ortaya çıkabilecek kazanç veya kayıplardan Endless sorumlu tutulmayacaktır. Hatalı işlem nedeniyle eksik ücret alındığının tespit edilmesi halinde Endless, bakiye tutarını Kullanıcı’ya bildirmek koşuluyla hesabından tahsil edebilecektir. Endless'nun bakiye tutarını tahsil edememesi halinde Kullanıcı derhal bakiye tutarının ödemesini gerçekleştirecektir.

5.6. Endless, [email protected] elektronik posta adresi üzerinden Destek Hizmetleri sunacaktır. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile Kullanıcı’ya destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden sunulacak destek hizmetlerinde Kullanıcı’ya şifre sorulmaz, Kullanıcı’ya Kripto Para göndermeleri için adres bildirilmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Endless’dan destek alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bu maddeye aykırı bir durum ve talep ile karşılaştığı takdirde durumu derhal Endless'ya bildirecek ve Endless'nun muhtemel dolandırıcılık işlemlerine karşı gerekli önlemleri alabilmesi için iş birliği içinde olacaktır. Kullanıcı’nın bu madde kapsamı dışında bir destek hizmetinden yararlanması ve bu sebeple zarara uğraması halinde uğranılan zarardan Endless sorumlu olmayacaktır.

5.7. Kullanıcılar arasında gerçekleşen alım-satım vb. işlemlerde esas alınacak fiyat bizzat Kullanıcı’lar tarafından belirlenmekte olup aracı konumundaki Endless'nun, talep ilişkisi uyarınca belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, bu nedenlerden ötürü doğacak tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Endless, benzer Kripto Para alım satımı gerçekleştiren platform ve işletmelerden bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Kullanıcı, başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Endless'yu sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Endless, Kullanıcı’ya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacak olup sadece market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

5.10. Platform üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Endless tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiye niteliğinde olup kesinliği, doğruluğu garanti edilmemektedir. Tüm içerikler Kullanıcı’ya direkt olarak olduğu gibi sunulmaktadır. Bu doğrultuda verilerin birbiriyle çelişkili veya tutarsız olması mümkün olup bu tür durumlardan dolayı Endless'nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, içeriklerin kullanılması sebebiyle doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan Endless'yu sorumlu tutmayacaktır.

6) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.1. Platform’da sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Endless’dur. (Üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar bu maddenin istisnası niteliğindedir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Endless'ya aittir.

6.2. Endless, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanması, çoğaltılması ve yayılması, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulması, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak kodunun oluşturulması, işleme eser oluşturulması, Endless'nun açık izni olmaksızın Platform’a veya Platform’dan link verilmesi dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla hak ihlaline sebep olacak herhangi bir eyleme/davranışa izin vermemektedir.

Platform’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, kesinlikle yasaktır.
6.3. Kullanıcı, Endless'nun (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanı, markası, tasarım konsepti, logosu, alan adı dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla üçüncü kişiler nezdinde yanıltıcı izlenimler uyandıracak, piyasada iltibas yaratacak ve haksız rekabete zemin oluşturacak herhangi bir unsurunu kullanmayacağını/eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı’nın, işbu madde altındaki hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni niteliğinde olup aykırı davranışlardan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Endless'nun ilk talebi üzerine işbu maddeye aykırılık teşkil eden eylemi sonlandıracağını ve Endless'nun tüm zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7) ÜCRETLENDİRME
7.1. Endless'nun işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetler ve aracılık faaliyetleri karşılığında alacağı ücrete ilişkin ayrıntılar Platform’da yer alan Ücret Tarifesi’nde ilan edilmektedir. Bu sayfada yer alan tarifeler, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

7.2. Endless, alış ve satış işlemlerinde Kullanıcı’dan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Bu oran TRY veya USDT(tether) üzerinden olabileceği gibi işleme konu Kripto Para üzerinden de gerçekleştirilebilir. Endless'nun hangi işlemlerde TRY-USDT kuru üzerinden hangi işlemlerde işleme konu Kripto Para üzerinden komisyon alacağı hususu Ücret Tarifesi’nde yer almaktadır.

7.3. Endless, Ücret Tarifesi’nde yer alan unsurlar üzerinde Kullanıcı’nın onayına ve bildirime gerek bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı olup ilgili sayfa üzerinde yapılan değişiklikler, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

7.4. Platform üzerinden yapılan Kripto Para transferleri işlem ücretlerine tabi olup bu ücretler geri alınamaz, iade edilemez. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü işlemlerden dolayı Endless'yu sorumlu tutmayacağını ve hizmete ilişkin Endless'ya yaptığı ödemenin iadesini istemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8) GİZLİLİK POLİTİKASI VE SORUMSUZLUK BEYANI
8.1. Endless, Kullanıcı’nın şahsi bilgilerini gizli tutacağını ve bunu sağlamak amacıyla elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini beyan eder. Gizliliğin sağlaması amacıyla kullanılacak yöntem Endless'nun takdirinde olup Endless bu amaçla uygun gördüğü tüm çevrim için veya çevrimdışı sistemleri kullanabilecektir. Kullanıcı, Endless'nun bu amacın gerçekleşebilmesi için üçüncü kişiler ile işbirliği yapmasına izin vermektedir.

8.2. Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve sair mevzuatı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Kullanıcı bilgilerin Endless’dan talep edilmesi halinde Endless, bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşabilir. Bu durum gizlilik yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyecektir.

8.3. Endless, Kullanıcı’ya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve bu bilgileri kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmesi ile bu hususlarda Endless'ya açık rıza verdiğini de kabul eder. Endless, topladığı bu bilgileri, Kullanıcı’larını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, Kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir, işleyebilir ve saklayabilir.

8.4. Endless, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Endless bu iş birliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacak ve bu sayede Kullanıcı’nın sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.

8.5. Endless, Platform içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcı’nın bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriklerden Endless sorumlu değildir.

9) MÜCBİR SEBEP
Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi, siber saldırı ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Endless, Sözleşme yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen, taraflara kabili isnat olmayan, önlenemeyen, giderilemeyen ve edimini yerine getiremeyen tarafın alternatif kaynaklar, iş sürekliliğini sağlama planları veya başka yöntemlerle önüne geçmesinin mümkün olmadığı, borcun işbu Sözleşme’ye uygun olarak ifasını imkansız veya ifayı talep etmenin objektif iyiniyet kuralına açık aykırılık oluşturacağı Mücbir Sebep olarak sayılan nedenlerin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir. Endless'nun Mücbir Sebep nedeniyle ifade bulunamaması halinde Kullanıcı, Endless'nun sorumluluğuna gitmeyecek herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

10) BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) yargı yetkisini haiz bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı bulunması halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir. Eğer herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı hüküm belli bir kısmının çıkartılması halinde geçerli, uygulanabilir ve yasal hale gelecekse, söz konusu hüküm üzerinde Taraflar’ın ticari maksatları göz önünde bulundurulmak suretiyle Endless tarafından gereken her türlü tadil tek taraflı olarak yapılabilecektir.

11) BÜTÜNLÜK VE DEĞİŞİKLİK
Kullanım Koşulları, Yardım Merkezi’ne ilişkin düzenlemeler, Ücret Tarifesi, Politika ve Taraflar’ın karşılıklı yükümlülüklerine dair Platform’da yer alan her türlü bilgilendirme (Tavsiye niteliği taşıyan istatistiki bilgiler işbu Sözleşme kapsamında yer almamaktadır.) işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Endless in bu linklerde yer alan düzenlemelerde Kullanıcı’nın iznine gerek olmaksızın tek taraflı ve hukukun emredici kurallarına uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklı olup ilgili değişiklikler gerçekleştirildiği tarih itibariyle Kullanıcı için de bağlayıcı olacaktır.

12) YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform’a elektronik ortamda üye olması ile yürürlüğe girecek olup işbu Sözleşme hükümleri uyarınca feshedilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13) BİLDİRİMLER
İşbu Sözleşme’ye ilişkin gerçekleştirilecek tüm yazışmalar için Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı oluştururken tanımlamış olduğu e-posta adresi kullanılacak olup Taraflar iletişimlerini bu e-posta üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlgili e-posta üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, yazılı iletişim niteliği taşımaktadır. Taraflar, e-posta adresini güncel tutmak ve güvenilir bir e-posta adresi belirlemek ile yükümlüdürler. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi halinde Kullanıcı, Endless'yu bilgilendirmek ile yükümlüdür.

14) UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Sözleşme’den doğacak tüm ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak tüm ihtilaflara ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.